POLITYKA PRYWATNOSCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez ECOPIG sp. z o.o. z zachowaniem poniższych zasad.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECOPIG Sp. z o.o.,  ul. Kościelna 7, 42-510 Wojkowice Kościelne.
2. Kontakt z Administratorem: ecopig@ecopig.com.pl, tel. (32) 674 20 61, 62.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
5. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.
6. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora do:
- dostępu do Państwa danych osobowych,
-  sprostowania Państwa danych osobowych,
-  usunięcia Państwa danych osobowych,
-  ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
9. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.