Ogólne warunki gwarancji


Logo Ecopig

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Urządzenia zakupione w firmie ECOPIG Sp. z o.o. objęte są roczną gwarancją licząc od daty wydania towaru, przy uwzględnieniu następujących warunków:

WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE MOGĄ PRACOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE

PRZY NAPIĘCIU 230 V +/- 10%

1. WSZYSTKIE URZĄDZENIA STERUJĄCE POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE. W RAZIE STWIERDZENIA BRAKU ZABEZPIECZENIA GWARANCJA NIE OBEJMUJE TEGO URZADZENIA STERUJACEGO.

2. Montaż urządzenia zgodny ze schematem opracowanym przez producenta i dystrybutora.

3. Urządzenia użytkowane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem określonym przez producenta.

4. Wszelkie zmiany w sposobie montażu i użytkowania są dopuszczalne jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony i uzyskania akceptacji firmy ECOPIG.

5. Gwarancją nie objęte są:

a/ zmiany w sposobie montażu bez uzgodnienia z firmą ECOPIG,

b/ zmiany w składzie systemu,

c/ zmiany sposobu użytkowania i przeznaczenia,

d/ mechaniczne uszkodzenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie użytkownika i spowodowane nimi wady,

e/ działania zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych,

f/ nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane stanem instalacji elektrycznej, napięcia lub częstotliwości w sieci, jak również łączenie w komplety urządzeń pierwotnie do tego nie przeznaczonych.

g/ uszkodzenie silników elektrycznych pompy wodnej, linii żywienia oraz urządzeń sterowniczych i czujników powstałych w wyniku zalania wodą podczas mycia hali.


 

UWAGA:

Urządzenia te muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim strumieniem wody lub zdemontowane podczas mycia hali.

Użytkownik zgłaszający uprawnienia z gwarancji dostarczy reklamowane urządzenie lub jego część do siedziby ECOPIG, chyba że strony ustalą, że sprzęt zostanie zbadany u użytkownika. Koszt dostarczenia lub zbadania urządzenia ponosi użytkownik. W przypadku uznania reklamacji koszty, o których mowa wyżej zostaną użytkownikowi zwrócone.

6. ECOPIG Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów naprawy dokonanej bez jego zgody przez użytkownika. W przypadku nieuzasadnionego wezwania użytkownik ponosi koszty przejazdu i delegacji pracownika serwisu.

7. Wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane tylko i wyłącznie przez uprawnionego elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. Pisemny dowód w tym przedmiocie obciąża kupującego.

8. W przypadku nie zastosowania się do warunków gwarancji wymienionych w punktach od 1 do 6 następuje utrata gwarancji .

9. Użytkownik traci również uprawnienia z gwarancji, jeżeli nie dochowa warunków eksploatacji sprzętu, a w szczególności nie dokonuje określonych przeglądów i konserwacji przewidzianych w warunkach eksploatacji sprzętu.

UWAGA: W przypadku konieczności zastosowania agregatu prądotwórczego przed podłączeniem go do zasilania sprawdzić parametry napięcia i częstotliwość.

UWAGA: Przy montażu sterowników kable sterownicze do czujników temperatury należy bezwzględnie prowadzić w oddzielnych kanałach lub przewodami ekranowanymi.


 

OSTRZEŻENIE:

PROJEKTUJĄC SYSTEM WENTYLACJI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWE OBWODY (WŁĄCZNIKI) AWARYJNE UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIE WENTYLACJI PRZY AWARII ELEMENTÓW SYSTEMU.

PRODUCENT I SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY MATERIALNE I NIEMATERIALNE NABYWCY I OSÓB TRZECICH ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z FAKTEM NABYCIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU BĄDŹ JEGO ELEMENTÓW.

KAŻDY OBIEKT MUSI MIEĆ SYGNALIZACJĘ ALARMOWĄ.